Upravljanje

Turistička zajednica Općine Vrbnik osnovana je 1995. godine sa sjedištem u Vrbniku.
Turistički ured na čelu s direktoricom obavlja stručne i administrativne poslove, dok tijela Turističke zajednice Općine Vrbnik čine: predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.
Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju sjedište ili podružnicu, pogone ili filijale i sl., a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih, te s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Predsjednik Turističke zajednice Općine Vrbnik
Dužnost predsjednika Zajednice obnaša načelnik Općine Vrbnik Dragan Zahija, koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice. Također je i predstavnik Zajednice u Turističkom vijeću Turističke zajednice otoka Krka.

Predsjednik Zajednice:
- predstavlja Zajednicu,
- saziva i presjeda Skupštini Zajednice,
- saziva i presjeda sjednicama Turističkog vijeća,
- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,
- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Skupština Turističke zajednice Općine Vrbnik
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici, a čine je članovi i/ili predstavnici članova Zajednice.

Skupštine Zajednice:
- donosi Statut Zajednice,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- donosi odluku o osnivanju, ustroju te pravima i dužnostima Turističkog društva,
- bira i razrješava članove Turističkog vijeća,
- bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
- donosi godišnji program rada, financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice i Turističkog društva,
- imenuje i razrješava počasne članove Zajednice po prijedlogu Turističkog vijeća,
- odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo
- donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
- utvrđuje visinu članarine dragovoljnih članova Zajednice,
- bira i razrješava predstavnike Zajednice u Skupštinu i TV Turističke zajednice otoka Krka,
- bira i razrješava predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke županije,
- donosi Pravilnik o radu Skupštine Zajednice,
- daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,
- razmatra pitanja koja proizlaze iz zadaća Zajednice te predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje i rješavanje,
- donosi odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i nadzorni odbor i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom.

Članovi Skupštine Zajednice u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.:
- Predsjednik TZO Vrbnik: Dragan Zahija, načelnik Općine Vrbnik
- P.Z. GOSPOJA: Franjo Toljanić
- MARIŠKA d.o.o.: Josip Polonijo
- Ugostiteljstvo i trgovina NADA: Ivan Juranić
- VRBNIČE NAD MOREM d.o.o.: Predrag Polonijo
- Ugostiteljski obrt Konoba LUCE: Ivica Grdinić
- Ugostiteljski obrt ZLATNA ŽLAHTINA: Matej Polonijo
- Ugostiteljsko uslužni obrt SV. MARE: Dejan Kirinčić
- Iznajmljivač Alenka Trinajstić Ilijašević ( ujedno predstavnik u Skupštini TZ Kvarnera )
- Turistički obrt za iznajmljivanje SUNCE: Marija Mihovilić
- Iznajmljivač Bernardica Depikolozvane Polonijo
- Iznajmljivač Sava Plišić
- Iznajmljivač Nenad Trinajstić
- Iznajmljivač Iva Lukarić
- Iznajmljivač Mirela Sparožić
- Turističko-trgovački obrt MARE: Matilda Braut
- SABLJIĆ GRADNJA d.o.o.: Saša Sabljić
- Pekara VRBNIK d.o.o.: Luka Čubranić
- Obrt SV. MARAK: Maja Kirinčić ( ujedno zamjenik Predsjednika )

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Vrbnik
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice.

Turističko vijeće Zajednice:
- provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
- predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izvješće,
- podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
- upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
- imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda i voditelja Turističkog društva nakon provedenog javnog natječaja,
- zahtijeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluke o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,
- donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,
- odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
- utvrđuje prijedlog Statuta,
- priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
- donosi poslovnik o svom radu,
- potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
- utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
- daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Zajednice.

Članovi Turističkog vijeća Zajednice u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.:
- Dragan Zahija, predsjednik
- Franjo Toljanić
- Ivan Juranić
- Ivica Grdinić
- Joško Polonijo (ujedno predstavnik u Strukovnoj skupini obiteljskog smještaja pri TZ otoka Krka)
- Dejan Kirinčić
- Marija Mihovilić
- Tatjana Polonijo ( ujedno predstavnik u Skupštini TZ otoka Krka )
- Matilda Braut (ujedno predstavnik u Strukovnoj skupini grupacija agencija pri TZ otoka Krka)

Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Vrbnik
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice i ima najmanje tri člana, a čine ga članovi koje bira Skupština Zajednice iz redova svih članova Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće turističke zajednice županije.

Nadzorni odbor nadzire:
- vođenje poslova Zajednice,
- materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i Turističkog društva,
- izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članovi Nadzornog odbora Zajednice u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.:
- Lidija Čubranić, predsjednik
- Maja Kirinčić, zamjenik predsjednika i član
- Vlado Šušak, član delegiran od strane TZ Kvarnera.