NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Vrbnik
Na temelju članka 18. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) , članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 24. Statuta Turističke zajednice Općine Vrbnik (SN PGŽ 22/20) i Odluke Turističkog vijeća TZO Vrbnik o raspisivanju natječaja za direktora/icu TZO Vrbnik donesenoj na 13. sjednici dana 06. listopada 2023. godine, Turističko vijeće TZO Vrbnik raspisuje

NATJEČAJ
za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Vrbnik
broj izvršitelja; 1 izvršitelj ( m/ž ), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine


Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. da poznaje jedan strani jezik,
4. da poznaje rad na osobnom računalu,
5. da izradi svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica Općine Vrbnik,
6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/icu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

.
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijava mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata,
- ime i prezime roditelja,
- adresu,
- broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
- specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
- potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice ili domovnice,
- presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem,
- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu - izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika - preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa;
- dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu - preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu;
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje TZO Vrbnik, vlastoručno potpisan;
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;

Provjeru ispunjavanja uvjeta da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu radi dostave podataka iz Kaznene i Prekršajne evidencije.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava će izvršiti tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Turističko vijeće provesti će intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O imenovanju direktora/ice Turističke zajednice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.

Turističko vijeće donosi Odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora/icu Turističke zajednice Općine Vrbnik na mandat od četiri (4) godine sa probnim rokom od 3 mjeseca.

O rezultatima natječaja kandidati s kojima je obavljen intervju bit će obaviješteni elektroničkom poštom.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Vrbnik zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica Općine Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4, 51516 Vrbnik, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju na mrežnim stranicama TZO Vrbnik, i na stranicama Burze rada, s naznakom:

„Ne otvarati – natječaj za Direktora/icu“.

Natječaj će biti otvoren od 09.10.2023. do 23.10.2023. do kraja dana. Ponude koje pristignu nakon roka, smatrati će se zakašnjelima.

Predsjednik TV TZO Vrbnik
_____________________
Dragan Zahija