Kutak za iznajmljivače

Obveze iznajmljivača ( sažetak)

Ove upute namijenjene su registriranim iznajmljivačima i onima koji to žele postati. Upute su isključivo informativnog karaktera. Svi važeći Zakoni i propisi kojih se iznajmljivači trebaju pridržavati nalaze se na stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr .
Nadam se da će Vam ove kratke upute pomoći u ispravnom vođenju potrebne dokumentacije.

S poštovanjem,
Sanja Polonijo, direktorica TU TZO Vrbnik

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

- ishoditi Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Ured državne uprave u Primorsko goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo - Ispostava Krk, Trg Bana Jelačića 3 (tel. 051 354 353).

- na ulazu u objekt vidno istaknuti standardiziranu ploču s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.
Proizvođaču je potrebno poslati: kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji, i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.
Kontakt: Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ;
e-mail: prodaja-lav@kordun.hr , www.kordun.hr )

- istaknuti u svakom objektu cijene usluga koje se nude i informaciju o plaćanju boravišne pristojbe
Cijena usluge mora biti iskazana u kunama, a pored toga cijena može biti izražena u eurima. Cjenik mora sadržavati osobne podatke – ime i prezime , OIB nosioca Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, točnu adresu objekta pružanja usluga, razred turističkog mjesta te vrstu i kategoriju objekta. Cjenik nije potrebno ovjeravati.
Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja ( ona ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku da je paušalna boravišna pristojba uključena u cijenu. Iznajmljivač ima agencijski i/ili vlastiti cjenik.

- prema rješenju označiti brojeve smještajnih jedinica

- utvrditi „Kućni red“ na barem dva strana jezika i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima

- imati kutiju za prvu pomoć

- u smještajnim jedinicama istaknuti obavijest o zabrani usluživanja alkohola osobama mlađim od 18 godina

- preporuča se imati sef za vrijednosti, bilo bi dobro osigurati goste od nesretnog slučaja i imati jednu bilježnicu za knjigu utisaka.

- utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu

- obaviti sanitarni pregled na kliconoštvo trebaju samo oni iznajmljivači koji pružaju usluge prehrane – doručka, ručka, večere.
Sukladno Izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekta u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ( NN 78/14 ) ukidaju se zdrastveni uvjeti za iznajmljivače te više nisu dužni ishoditi lječničku potvrdu.

- izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu.
Račune izdaje ili agencija u ime iznajmljivača ili iznajmljivač samostalno.

- podnošenje pisanih prigovora
Sukladno promjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 07.07.2013. između ostalog se ukida obveza vođenja knjige žalbe, ali je uvedena nova obveza za ugostitelje i iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača.
U Vodiču za ugostitelje, državnog inspektorata stoji naime sljedeće:
Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u
kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom
poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana
od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju
prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 10. Zakona o
zaštiti potrošača).
Obrazac dokumenta nalazi se na kraju te ga ispunjenog sa osobnim podacima treba istaknuti u smještajnom objektu.

- imati Plan evakuacije
Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koja se iznajmljuje. Evakuacijski plan može se nacrtati vlastoručno ili kopirati sa projektne dokumentacije
vašeg objekta. Važno je da se iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrta strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

- eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav
Korisničko ime, lozinku i TAN listu iznajmljivači podižu u TZO Vrbnik te dobivaju i kratku edukaciju o korištenju eVisitora. Za korištenje usluge potrebno je računalo sa vezom za internet, te pravo pristupa servisu.
Uspostavom sustava eVisitor, od 01.01.2016., popisom gostiju smatra se i popis turista. Ukoliko su u eVisitor upisane sve osobe, bez obzira jesu li te osobe obveznici plaćanja boravišne pristojbe ili nisu, ne treba voditi i popis gostiju u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku. Popis gostiju za iznajmljivače može voditi i turistička agencija.

- prijavljivati goste u online sustav eVisitor u roku 24 sata po dolasku i odlasku u smještajni objekt. Iznajmljivači koji već posjeduju šifru od MUP-a istu upisuju u sustav, a oni koji je nemaju sustav će im je automatski dodijeliti.

- voditi evidenciju prometa
Svaki izdani račun potrebno je upisati u knjigu „Evidencija prometa“ ili se može voditi u elektroničkom obliku

- plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe ( BP )
Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu plaća se u paušalnom iznosu po svakom osnovnom krevetu, a iznos se utvrđuje ovisno o razredu turističkog mjesta i koeficijentu:
Vrbnik „A“ razred - 345,00 kn, koeficijent 1,00;
Risika „C“ razred - 241,50 kn, koeficijent 0,70;
Garica, Kampelje „D“ razred - 172,50 kn, koeficijent 0,50
Uvid u zaduženja i uplatnice paušalnog iznosa BP obavlja se samostalno putem eVisitor sustava, na temelju čega se vrši i plaćanje.
IBAN za paušalnu boravišnu pristojbu je HR5910010051750704742
U polje «model» upisuje se „HR67», a u polje «poziv na broj odobrenja» OIB iznajmljivača i šifra vlastitog objekta u eVisitor sustavu ( OIB – šifra ).
Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. A može se uplatiti i sve odjednom do 31. srpnja.
Od prvog dana 2019. godine primjenjuje se Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu ( NN 71/2018 ), koja utvrđuje iznose boravišne pristojbe za obveznike koji istu plaćaju po noćenju.

- plaćati godišnji paušalni iznos poreza
Uplata paušalnog poreza obavlja se na temelju poreznog rješenja i obavijestima Porezne uprave. Iznajmljivači samostalno ispunjavaju uplatnice i podmiruju zaduženja nadležnoj poreznoj Upravi. Paušalni porez plaća se u četiri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. ožujka, drugi 31. lipnja, treći 30. rujna, a četvrti 31. prosinca tekuće godine.
Paušalni porez plaća se po svakom osnovnom krevetu, a iznos se utvrđuje ovisno o razdredu turističkog mjesta i i Odluci JLS. U 2019. godini paušalni porez iznosi: 300 kn u Vrbniku (A), 210 kn u Risiki (C) i 150 kn u Garici i Kampeljama (D).

- plaćati članarinu turističkoj zajednici
Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član TZ, ovisi o razredu turističkog mjesta, o skupini u koju je razvrstana djelatnost, te o stopi na ukupni prihod.
Djelatnost «usluge građana u domaćinstvu» razvrstana je u prvu skupinu, stoga građani koji ostvaruju prihode od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu plaćaju članarinu po stopama propisanim za prvu skupinu i za pripadajući razred turističkog mjesta.
Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. Zakona plaćaju članarinu po slijedećim stopama:
Vrbnik - A razred 0,16150 % ;
Risika - C razred 0,12920 % ;
Garica i Kampelje D razred 0,11628 %

Osnovica za obračun je bruto promet iskazan u evidenciji prometa.
Prema Zakonu NN 110/2015 pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.

IBAN za turističku članarinu je HR8010010051750727159
Poslovni subjekti, građani, i strane pravne i fizičke osobe u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» OIB iznajmljivača

Ispunjeni „Obrazac TZ“ za prethodnu godinu dostavlja se u Ministarstvo financija, Ispostavu Porezne uprave prema mjestu prebivališta do 28.02. tekuće godine. Uz Obrazac TZ obveznici plaćanja članarine dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnom obračunu ( red. br. 5. Obrasca TZ ), ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunato.

Ostale informacije:

Nelegalizirani objekti imali su privremena rješenja do 31.12.2016. Kako još uvijek nekima nisu legalizirani objekti Vlada je donijela odluku kojom se produžuje rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. god.

Povećanje cenzusa privatnim iznajmljivačima za obvezan ulazak u sustav PDV-a.
Svi poduzetnici, bez obzira na status, koji do kraja tekuće godine ne ostvare primitke veće od 300.000,00 kn, nisu dužni do 15. siječnja podnijeti prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave za ulazak u sustav PDV-a. Iznajmljivači koji tokom godine od iznajmljivanja ostvare više od 230.000 kn bruto, ulaze u sustav PDV-a U poreznu prijavu se ne unose primici od dohotka ostvaren iznajmljivanjem soba i postelja za koji je plaćen porez u paušalnom iznosu

PDV identifikacijski broj i plaćanje PDV-a na proviziju
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, svi iznajmljivači koji rade s turističkim agencijama u Uniji, ali i drugim zemljama izvan Unije, obvezni su na njihove provizije obračunati i plaćati PDV od 25% bez obzira jesu li ili nisu u sustavu PDV-a. Tu uslugu nudi i Fina.

Iznajmljivači koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se „malim poreznim obveznicima“ u odnosu na provizije stranih TA. To znači da su obvezni platiti PDV nakon ispostave računa samo na iznos provizije koju im ta agencija naplaćuje. Moraju zatražiti u Poreznoj upravi PDV identifikacijski broj i dostaviti ga stranoj TA 15 dana prije prije primanja usluge. Takvu obvezu nemaju oni koji rade s domaćom agencijom. Do 20. u mjesecu treba ispuniti i podnjeti PDV obrazac i platiti PDV na proviziju do kraja idućeg mjeseca.

Ostali građani EU-a koji su registrirani kao iznajmljivači moraju se registrirati za potrebe PDV-a. Time im se dodjeljuje PDV identifikacijski broj te se upisuju u registar obveznika PDV-a.

Pojednostavljeni postupak dodjele poreznog broja stranim osobama, građanima EU, koji u RH obavljaju povremenu djelatnost Strana osoba koja obavlja povremenu djelatnost obvezna je sa internetskih stranica Ministarstva financija preuzeti „Obrazac P-PDV“. Uz Obrazac obavezno se dostavlja i „Izjava o suglasnosti“ da se Potvrda o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o dodjeli PDV ID broja može stranoj osobi dostaviti putem e-pošte. Obrazac i Izjavu potrebno je dostaviti na novu e-poštu odjel.stranci@porezna-uprava.hr Ministarstva financija, Porezne uprave. Putem navedene e-pošte odvijat će se sva daljnja komunikacija. U roku 8 dana dostavlja se stranoj osobi Potvrda o OIB-u i rješenje o dodjeli PDV ID broja. Porezni obveznik – strana osoba obvezna je dostaviti prijavu PDV-a (Obrazav PDV) samo za onaj mjesec u kojem je obavljala povremenu djelatnost ( do 20. u mjesecu za prethodni mjesec ), u papirnatom obliku ili putem FINA-e ako ima certifikat ili skenirano e-poštom na odjel.stranci@porezna-uprava.hr .

Obračun RTV pristojbe u objektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost
Zakon o hrvatskoj radioteleviziji koji je stupio na snagu 08.12.2010. godine ( NN 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja dodatnih triju prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Ova mogućnost odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladnu Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ( NN 136/06, 152/08, 43/09 i 88/10 ).

Iako su i dalje odredbe navedenog zakona dvojbene i u dijelu kontradiktorne, naša je preporuka iznajmljivačima obiteljskog smještaja slijedeća:
- plaćanjem jedne RTV pretplate domaćinstva stječu pravo na korištenje još tri prijamnika bez plaćanja dodatne naknade,
- veći broj prijamnika od 4 treba odjaviti po isteku sezone iznajmljivanja i prijaviti ih sa datumom početka iznajmljivanja smještaja. Dodatnu pristojbu treba plaćati samo u periodu za koji ste prijavili dodatne prijamnike

Korisne informacije za iznajmljivače obiteljskog smještaja „Nismo mi svi samo iznajmljivači“ možete pratiti na www.otok-krk.org ili na osobnom blogu Neda Pinezića, kolumnista, stručnjaka i promotora vrijednosti obiteljskog turizma u Hrvatskoj.


O B A V I J E S T

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 ) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:

Adresa: …………………………………………………………………...…..
ili
E-mail: ………………………………………………………………………..
ili
Telefax broj: …………………………………………………………………
ili
podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru

Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Podnositelj prigovora:

Ime i prezime: …………………………………………………………………
Adresa za dostavu odgovora: ………………………………………………….

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem kako su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni, te svojom Privolom ovlašćujem ________________________ da iste ima pravo koristiti u svrhu Prigovora potrošača i podatke obrađivati u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

_________________________
(potpis)