Kutak za iznajmljivače

Obveze iznajmljivača ( sažetak)

VAŽNO - Od početka ove godine na snazi su nove zakonske odredbe i pravilnici za iznajmljivače u turizmu, koje donose promjene u plaćanju i visinama turističke pristojbe, turističke članarine te rekategorizaciji obiteljskog smještaja.
Ove upute isključivo su informativnog karaktera i namijenjene su registriranim iznajmljivačima i onima koji to žele postati.

Međutim, uslijed posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom COVID-19, Ministarstvo turizma i Ministarstvo financija donijeli su posebne mjere kojima se fizičkim i pravnim osobama olakšava rad u ovim teškim vremenima.
Svi važeći Zakoni i propisi kojih se iznajmljivači trebaju pridržavati nalaze se na stranicama Ministarstva turizma https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107, a detaljne gospodarske mjere i informacije o koronavirusu vezane za turistički sektor na linku https://mint.gov.hr/root/hr/aktualno/izdvojeno/informacije-o-koronavirusu-vezane-uz-turisticki-sektor/20947 .

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

- ishoditi Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj pri Primorsko-goranskoj županiji na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk (tel. 051 354 350, 347). Obrasce se može preuzeti na https://www.pgz.hr/dokumenti/obrasci/ .
- na ulazu u objekt vidno istaknuti standardiziranu ploču s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda. Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.
Proizvođaču je potrebno poslati: kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji, i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.
Kontakt: Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ;
e-mail: prodaja-lav@kordun.hr , www.kordun.hr )

- istaknuti u svakom objektu cijene usluga koje se nude i informaciju o plaćanju turističke (boravišne) pristojbe
Cijena usluge mora biti iskazana u kunama, a pored toga cijena može biti izražena u eurima. Cjenik mora sadržavati osobne podatke – ime i prezime , OIB nosioca Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, točnu adresu objekta pružanja usluga, vrstu i kategoriju objekta. Cjenik nije potrebno ovjeravati.
Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke (boravišne) pristojbe, dužni su cijenu pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ona ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku da je paušalna turistička pristojba uključena u cijenu. Iznajmljivač ima agencijski i/ili vlastiti cjenik.

- prema rješenju označiti brojeve smještajnih jedinica

- utvrditi „Kućni red“ na barem dva strana jezika i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima

- imati kutiju za prvu pomoć

- u smještajnim jedinicama istaknuti obavijest o zabrani usluživanja alkohola osobama mlađim od 18 godina

- preporuča se imati sef za vrijednosti, bilo bi dobro osigurati goste od nesretnog slučaja i imati jednu bilježnicu za knjigu utisaka.

- utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu

- obaviti sanitarni pregled na kliconoštvo trebaju samo oni iznajmljivači koji pružaju usluge prehrane – doručka, ručka, večere.

- izdati gostu račun (u kopiji) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu.
Račune izdaje ili agencija u ime iznajmljivača ili iznajmljivač samostalno.

- podnošenje pisanih prigovora
Sukladno promjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 7.7.2013. između ostalog se ukida obveza vođenja knjige žalbe, ali je uvedena nova obveza za ugostitelje i iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača.
U Vodiču za ugostitelje, državnog inspektorata stoji naime sljedeće:
Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 10. Zakona o zaštiti potrošača).
Obrazac dokumenta nalazi se na kraju te ga ispunjenog sa osobnim podacima treba istaknuti u smještajnom objektu.

- imati Plan evakuacije
Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koja se iznajmljuje. Evakuacijski plan može se nacrtati vlastoručno ili kopirati sa projektne dokumentacije vašeg objekta. Važno je da se iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrta strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

- eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav od 1.1.2016. godine
Korisničko ime, lozinku i TAN listu iznajmljivači podižu u TZO Vrbnik te dobivaju i kratku edukaciju o korištenju eVisitora.
Za korištenje usluge potrebno je računalo sa vezom za internet, te pravo pristupa servisu.

- prijavljivati goste u sustav eVisitor u roku 24 sata po dolasku i odlasku u smještajni objekt. Uspostavom eVisitor-a popisom gostiju smatra se i popis turista. Ukoliko su u eVisitor upisane sve osobe, bez obzira jesu li te osobe obveznici plaćanja turističke pristojbe ili nisu, ne treba voditi i popis gostiju u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku. Popis gostiju za iznajmljivače može voditi i turistička agencija.

- voditi evidenciju prometa
Svaki izdani račun potrebno je upisati u knjigu „Evidencija prometa“ ili se može voditi u elektroničkom obliku.

- plaćati godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (TP)
Turistička pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaća se u paušalnom iznosu po svakom glavnom i pomoćnom krevetu i ona iznosi 350 kn. Do 2020. paušalna pristojba plaćala se je samo na glavne krevete.
Postoje dvije vrste rješenja:
- Iznajmljivačima koji su dobili rješenje za ugostiteljske usluge u domaćinstvu između 15.08.1995. i 31.08.2007. godine, pomoćni kreveti bili su navedeni u izreci rješenja i oni mogu nastaviti raditi prema rješenju te plaćati turističku pristojbu za glavne i pomoćne krevete.
- Od 1.09.2007. do polovice prosinca 2019. pomoćni su kreveti iznajmljivačima bili navedeni samo u obrazloženju rješenja. Sukladno novom Zakonu obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe su samo oni kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja. Oni kojima su pomoćni kreveti navedeni u obrazloženju rješenja i koji ih ne koriste, zadržavaju ista rješenja te ih ne trebaju mijenjati, ali ne smiju primati goste niti oglašavati kapacitet s pomoćnim krevetima. U slučaju da neki iznajmljivač ipak želi koristiti pomoćne krevete za smještaj turista, mora Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ predati zahtjev za ishođenje novog rješenja u kojemu će mu dosadašnji pomoćni kreveti biti navedeni u izreci rješenja.

VAŽNO - Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet. Također, za cijelu 2020. godinu neće se plaćati turistička pristojba na pomoćne krevete. Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020 ) stupio je na 26.3.2020. godine.

Uvid u zaduženja i uplatnice paušalnog iznosa turističke pristojbe (TP) obavlja se samostalno putem eVisitor sustava, na temelju čega se vrši i plaćanje.
IBAN za paušalnu turističku pristojbu je HR5910010051750704742
U polje «model» upisuje se „HR67», a u polje «poziv na broj odobrenja» OIB iznajmljivača i šifra vlastitog objekta u eVisitor sustavu (OIB – šifra).
Paušalni iznos TP uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31.7., drugi 31.8., a treći 30.9. tekuće godine. A može se uplatiti i sve odjednom do 31.7.

Primorsko-goranska županija za 2020. godinu odredila je i visinu turističke pristojbe za dva razdoblja: od 1.4. do 30.9. turistička pristojba za obveznike koji plaćaju po svakom ostvarenom noćenju iznosi 10 kn, dok je u ostalom razdoblju iznos 7 kn. Ukinuti su dosadašnji razredi turističkih mjesta, a propisane visine turističke pristojbe vrijede za sve obveznike koji su nositelji Rješenja za vrstu smještaja hoteli i ostali ugostiteljski smještaj.

- platiti godišnji paušalni iznos poreza
Uplata paušalnog poreza obavlja se na temelju poreznog rješenja i obavijestima Porezne uprave. Iznajmljivači samostalno ispunjavaju uplatnice i podmiruju zaduženja nadležnoj poreznoj Upravi. Paušalni porez plaća se prema mjestu gdje se nalazi smještajni objekt u četiri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31.3., drugi 31.6., treći 30.9., a četvrti 31.12. tekuće godine.
Paušalni porez plaća se po svakom osnovnom krevetu i on iznosi 300 kn.

VAŽNO - Obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, s obzirom na to da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća tromjesečno, mogu nadležnoj poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti (link na Zahtjev: Zahtjev za odgodu plaćanja).
Zahtjev mogu podnijeti obveznici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, te ako nemaju dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, odnosno ako je iznos njihovog poreznog duga manji od 200,00 kuna.
Podnositelj mora podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta za fizičke osobe, odnosno sjedišta za pravne osobe.
O zahtjevu će porezno tijelo odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva na primjeren način, u pravilu elektroničkim putem. Na temelju osnovanih zahtjeva, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata. Odgoda plaćanja odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.
Porezna uprava otpisuje svim privatnim iznajmljivačima drugu ratu paušala, ali ostaje pri naplati prve. Dana 9. travnja 2020. je stupio je na snagu Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona čiji članak 71.m, stavak (3) glasi (3): «Iznimno od stavka 1. ovoga članka, neovisno od činjenice je li podnijet zahtjev za mjere plaćanja poreza, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine.»
To znači da se svim iznajmljivačima paušalcima otpisuje 2. rata paušalnog iznosa poreza na dohodak, a koja dospijeva krajem lipnja.
Što se 1. rate tiče, svim iznajmljivačima koji nisu podnijeli zahtjev do 31.3., dospjela rata je zabilježena kao dug, pa im je na temelju takvog duga odbijen zahtjev za odgodu plaćanja.

- platiti članarinu turističkoj zajednici
Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Turistička članarina za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaća se u paušalnom iznosu, i to 45 kn po svakom glavnom i 22,50 kn po pomoćnom krevetu.
Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31.7. tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31.7., drugi 31.8., a treći 30.9. tekuće god.
IBAN za turističku članarinu je HR8010010051750727159 .
Poslovni subjekti, građani, i strane pravne i fizičke osobe u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» OIB iznajmljivača .

VAŽNO – Uskoro se očekuje Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici. E-savjetovanje zatvoreno je 30.6. Kad Pravilnik stupi na snagu visina turističke članarine umanjit će se za 50%, a time će se automatski umanjiti i iznos koji se plaća na pomoćne krevete.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu dostavljaju do 15.1. tekuće godine za prethodnu godinu nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 u kojem iskazuju podatak o ukupno ostvarenom prometu za prethodnu godinu te iznosima uplaćene članarine.

Rekategorizacija privatnog smještaja
Temeljem izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 17.11.2018. godine, iznajmljivači su dužni podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja u skladu s odredbama novoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.
Tako za iznajmljivače koji su ishodili rješenje od 15.8.1995. do 31.12.2000. godine rok ističe 17.11.2020. godine; iznajmljivači koji su dobili rješenje od 1.1.2001. do 31.12.2004. rok ističe 17.11.2021., a oni koji imaju rješenje od 1.1.2005. do 31.12.2007. imaju četiri godine za rekategorizaciju, i to do 17.11.2022. godine.
Oni koji ne podnesu zahtjev za izdavanje novog rješenja, mogu nastaviti pružati usluge, ali gube pravo isticanja oznake kategorije te će morati nabaviti nove table bez kategorije. Oni koji se žele uskladiti s novim Pravilnikom i dobiti novo rješenje, moći će u postupku mijenjati broj pomoćnih kreveta i/ili kategoriju.
VAŽNO - Rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1.9.2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:
8.4.2022. - ako su rješenja ishodili do 31.12.2020. 8.4.2023. - ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1.1.2001. do 31.12.2004. 8.4.2024. - ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.

Nelegalizirani objekti imali su privremena rješenja do 31.12.2016. Kako još uvijek nekima nisu legalizirani objekti Vlada je donijela odluku kojom se produžuje rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. god.
VAŽNO - Produžuje se rok važenja privremenih rješenja za objekte u domaćinstvu do kraja 2021. godine ( riječ je o objektima koji su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku).

Cenzus za obvezan ulazak u sustav PDV-a. Svi poduzetnici, bez obzira na status, koji do kraja godine ne ostvare primitke veće od 300.000 kn, nisu dužni do 15.1. slijedeće godine podnijeti prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave za ulazak u sustav PDV-a. Iznajmljivači koji tokom godine od iznajmljivanja ostvare više od 300.000 kn bruto, obvezni su se odmah upisati u sustav PDV-a čim prijeđu propisani prag, bez čekanja isteka godine. U poreznu prijavu se ne unose primici od dohotka ostvaren iznajmljivanjem soba i postelja za koji je plaćen porez u paušalnom iznosu.

PDV identifikacijski broj i plaćanje PDV-a na proviziju
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, svi iznajmljivači koji rade s turističkim agencijama u Uniji, ali i drugim zemljama izvan Unije, obvezni su na njihove provizije obračunati i plaćati PDV od 25% bez obzira jesu li ili nisu u sustavu PDV-a. Tu uslugu nudi i Fina.
Iznajmljivači koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se „malim poreznim obveznicima“ u odnosu na provizije stranih TA. To znači da su obvezni platiti PDV nakon ispostave računa samo na iznos provizije koju im ta agencija naplaćuje. Moraju zatražiti u Poreznoj upravi PDV identifikacijski broj i dostaviti ga stranoj TA 15 dana prije prije primanja usluge. Takvu obvezu nemaju oni koji rade s domaćom agencijom. Do 20. u mjesecu treba ispuniti i podnjeti PDV obrazac i platiti PDV na proviziju do kraja idućeg mjeseca.
Ostali građani EU-a koji su registrirani kao iznajmljivači moraju se registrirati za potrebe PDV-a. Time im se dodjeljuje PDV identifikacijski broj te se upisuju u registar obveznika PDV-a.

Oglašavanje neregistriranog smještaja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu stupio je na snagu 8.4.2020. ( NN 42/20). Kako bi se spriječilo oglašavanje neregistriranog smještaja, pa tako i boravka neregistriranih gostiju u objektima koji pružaju uslugu uređene navedenim Zakonom i posebnik zakonom koji uređuje ugostiteljsku djelatnost, internetske platforme obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske.

Pojednostavljeni postupak dodjele poreznog broja stranim osobama, građanima EU, koji u RH obavljaju povremenu djelatnost
Strana osoba koja obavlja povremenu djelatnost obvezna je sa internetskih stranica Ministarstva financija preuzeti „Obrazac P-PDV“. Uz Obrazac obavezno se dostavlja i „Izjava o suglasnosti“ da se Potvrda o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o dodjeli PDV ID broja može stranoj osobi dostaviti putem e-pošte. Obrazac i Izjavu potrebno je dostaviti na novu e-poštu odjel.stranci@porezna-uprava.hr Ministarstva financija, Porezne uprave. Putem navedene e-pošte odvijat će se sva daljnja komunikacija. U roku 8 dana dostavlja se stranoj osobi Potvrda o OIB-u i rješenje o dodjeli PDV ID broja.
Porezni obveznik – strana osoba obvezna je dostaviti prijavu PDV-a (Obrazac PDV) samo za onaj mjesec u kojem je obavljala povremenu djelatnost (do 20. u mjesecu za prethodni mjesec), u papirnatom obliku ili putem FINA-e ako ima certifikat ili skenirano e-poštom na odjel.stranci@porezna-uprava.hr.

Preporuka za postupanje u vezi RTV pretplate Iako su i dalje odredbe navedenog zakona dvojbene i u dijelu kontradiktorne, naša je preporuka iznajmljivačima obiteljskog smještaja slijedeća:
1. Plaćanjem jedne RTV pretplate domaćinstva stječu pravo na korištenje još tri prijamnika bez plaćanja dodatne naknade.
2. Veći broj prijamnika od 4 treba odjaviti po isteku sezone iznajmljivanja i prijaviti ih sa datumom početka iznajmljivanja smještaja. Dodatnu pristojbu treba plaćati samo u periodu za koji ste prijavili dodatne prijamnike.
Preporuku i tumačenje dobili smo od predsjednika Zajednice obiteljskog smještaja i turizama pri HGK.

Nadam se da će Vam ove kratke upute pomoći u ispravnom vođenju potrebne dokumentacije. S poštovanjem, Sanja Polonijo, direktorica TU TZO Vrbnik

O B A V I J E S T

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 ) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:

Adresa: …………………………………………………………………...…..
ili
E-mail: ………………………………………………………………………..
ili
Telefax broj: …………………………………………………………………
ili
podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru

Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Podnositelj prigovora:

Ime i prezime: …………………………………………………………………
Adresa za dostavu odgovora: ………………………………………………….

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem kako su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni, te svojom Privolom ovlašćujem ________________________ da iste ima pravo koristiti u svrhu Prigovora potrošača i podatke obrađivati u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

_________________________
(potpis)